Logo
Di hoa tiếp mộc

Di hoa tiếp mộc

Tướng cần để đổi: Giả Hủ + Vu Cát + Lỗ Túc
Loại kỹ năng: Binh pháp
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 100%
Phù hợp: Bộ binh, Cung binh, Thương binh, Kỵ binh
Mô tả (lv10): 5 lần đầu kích hoạt kỹ năng chủ động, kỹ năng tướng chính của tất cả tướng phe ta sẽ giảm xuống 60% dmg, đồng thời đối với ngẫu nhiên 1 tướng phe ta tạo 1 Thuẫn (Hấp thu 70% dmg theo chỉ số INT, miễn dịch toàn bộ sát thương theo thời gian) trong 20s. 5 Lần kích hoạt kỹ năng sau sẽ tăng thêm 40% dmg, đồng thời đối với ngẫu nhiên 1 tướng địch gây Cấm chửa thương trong 10s