Logo
Mưu định hậu chiến

Mưu định hậu chiến

Tướng cần để đổi: Chu Du + Lăng Thống
Loại kỹ năng: Binh pháp
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 100%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): Tướng bên ta sau khi né tránh thành cồng (không tính dmg theo thời gian, tấn công thường, dmg từ passive, command skill), sẽ bản thân sẽ tăng 30% dmg (cos thể xếp chồng 2 lần), trong 30s