Logo
Mưu định

Mưu định

Tướng cần để đổi: Quách Gia + Lữ Mông
Loại kỹ năng: Binh pháp
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 100%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): Hai tướng phe ta kỹ năng chủ động bị tăng thời gian hồi skill thêm 10s, bù lại kỹ năng chủ động và kỹ năng chủ tướng tăng 40% dmg, nếu trong thời tiết sương mù thương tổn tăng thêm 20%