Logo
Yên nội

Yên nội

Tướng cần để đổi: Quách Gia + Hoàng Nguyệt Anh
Loại kỹ năng: Chủ động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 40%
Phù hợp: Bộ binh, Cung binh, Thương binh, Kỵ binh
Mô tả (lv10): Hồi binh lực 4 lần (tỉ lệ hồi 80% theo chỉ số INT), mục tiêu được hồi độc lập phán định