Logo
Khắc định

Khắc định

Tướng cần để đổi: Hà Tiến + Lữ Mông
Loại kỹ năng: Chủ động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 40%
Phù hợp: Bộ binh, Cung binh, Thương binh, Kỵ binh
Mô tả (lv10): Tạo 185.0% ST Võ lực lên 1~2 tướng phe địch có phòng thủ thấp nhất, chờ hồi kỹ năng 20s.