Logo
Định khí

Định khí

Tướng cần để đổi: Trương Liêu + Vu Cấm
Loại kỹ năng: Chỉ huy
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 100%
Phù hợp: Bộ binh, Cung binh, Thương binh, Kỵ binh
Mô tả (lv10): Chọn ngẫu nhiên 2 tướng phe ta, mỗi 10s tăng 10% dmg cho kỹ năng chỉ huy, bị động (sau 20s mới thực hiện lần đầu tiên, không thể xóa)