Logo
Du kỵ

Du kỵ

Tướng cần để đổi: 3 tướng cam kỵ binh
Loại kỹ năng: Chỉ huy
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 100%
Phù hợp: Kỵ binh
Mô tả (lv10): Nếu toàn tướng đều là kỵ binh thì có 30% xác suất giảm 10s đối với các kỹ năng chủ động có thời gian hồi 20s; tăng 15% phá giáp (có thể xếp chồng 2 lần); đồng thời ngẫu nhiên làm 1 tướng địch bị câm lặng