Logo
Tích thế

Tích thế

Tướng cần để đổi: Tư Mã Ý + Mã Siêu
Loại kỹ năng: Bị động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 100%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): Nếu tướng có sẳn kỹ năng chỉ huy hoặc bị động (ô kỹ năng 1) thì sau 20s sẽ tăng 120% dmg