Logo
Định tiết

Định tiết

Tướng cần để đổi: 3 tướng cung 5 sao
Loại kỹ năng: Chỉ huy
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 100%
Phù hợp: Cung binh
Mô tả (lv10): Nếu tất cả tướng phe ta đều là cung binh thì sẽ miễn dịch với trạng thái áp sát, đồng thời tướng cung hàng phía trước tăng 100 DEF (bị ảnh hưởng bởi INT của mục tiêu), tướng hàng phía sau tăng 40% dmg cho tướng cung địch