Logo
Tróc Khấu

Tróc Khấu

Tướng cần để đổi: Trương Tú + Trần Đăng + Hà Tiến
Loại kỹ năng: Chủ động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 40%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): Gây 130% ST Trí lực cho 1 tướng địch gần nhất, đồng thời Disarm (không thể tấn công thường) trong 10s, hồi 10s