Logo
Đồ Toàn

Đồ Toàn

Tướng cần để đổi: Đổng Trác + Quách Dĩ
Loại kỹ năng: Liên kích
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 10%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): Gây 190% ST Trí lực, đồng thời đối với 1 tướng địch có lính thấp nhất thực hiện 1 lần ngăn cản (miễn nhiểm 1 lần kỹ năng chủ động, hoặc kỹ năng liên kích)