Logo
Quán Thủ

Quán Thủ

Tướng cần để đổi: Nhạc Tiến + Tang Bá
Loại kỹ năng: Bị động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 100%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): Sau mỗi 2 lần thành công kn liên kích thì lần kn liên kích tiếp theo tăng 200% (không tính dmg theo thời gian)