Logo
Đoạt khí

Đoạt khí

Tướng cần để đổi: Tang Bá + Hạ Hầu Thượng + Tào Hồng
Loại kỹ năng: Liên kích
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 10%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): Đánh thường làm mục tiêu nhận thêm 30% ST Trí lực trong 10s, đồng thời gây 165% ST Trí lực