Logo
Chấn lữ

Chấn lữ

Tướng cần để đổi: Tào Tháo + Hạ Hầu Đôn + Viên Thuật
Loại kỹ năng: Chủ động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 50%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): Tự tổn thương 50% ST Võ lực cho tướng bên ta có DEF cao nhất, đồng thời hồi lính 90% theo chỉ số INT cho toàn bộ tướng bên ta. Hồi 10s