Logo
Thuyền cỏ

Thuyền cỏ

Tướng cần để đổi: Gia Cát Lượng + Lỗ Túc
Loại kỹ năng: Chỉ huy
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 100%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): Khi bản thân nhận sát thương từ kỹ năng chủ động, kỹ năng liên kích, sẽ tăng 40% dmg cho kỹ năng chủ động kế tiếp trong 20s cho 2 tướng cung phe ta