Logo
Hoàng lão đạo học

Hoàng lão đạo học

Tướng cần để đổi: SP Trương Lương
Loại kỹ năng: Chỉ huy
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 100%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): Đầu trận, gây hiệu ứng Lôi bạo (gây st trí lực thuộc tính lôi liên tục, tổng tỉ lệ st 50%), không thể xoá, kéo dài 30 giây cho tất cả tướng phe địch; đồng thời làm giảm 20% st từ thuộc tính khác thuộc tính lôi đối phe ta trong suốt trận. Sau 30 giây, tăng 30% st lôi thuộc tính cho toàn bộ tướng phe ta