Logo
Tự ngạo

Tự ngạo

Tướng cần để đổi: Chung Hội + Gia Cát Khác
Loại kỹ năng: Liên kích
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 10%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): Khi tấn công thường có tỉ lệ gây 100% ST Trí lực cho toàn tướng địch