Logo
Thân hệ lưỡng trần

Thân hệ lưỡng trần

Tướng cần để đổi: SP Trương Cơ
Loại kỹ năng: Liên kích
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 10%
Phù hợp: Kỵ binh
Mô tả (lv10): Khi tấn công thường có tỉ lệ gây 250% ST Võ lực, đồng thời tịnh hóa cho toàn bộ kỵ binh phe ta