Logo
Hóa lưu bang quốc

Hóa lưu bang quốc

Tướng cần để đổi: SP Chân Cơ
Loại kỹ năng: Chỉ huy
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 100%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): 30 giây đầu tiên, chọn tướng khác phái bên ta có tốc độ cao nhất tăng nhất định tỉ lệ bạo kích, phá giáp (giá trị phụ thuộc vào chỉ số Mị lực ban đầu, mỗi 100 điểm tăng 10%)