Logo
Khu trì tam thế

Khu trì tam thế

Tướng cần để đổi: SP Tư Mã Ý
Loại kỹ năng: Chủ động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 50%
Phù hợp: Bộ binh, Cung binh, Thương binh, Kỵ binh
Mô tả (lv10): Ngẫu nhiên chọn 2 tướng địch gây 140% st trí đồng thời tăng 50% hiệu quả trị liệu trong 10s. Hồi 10s