Logo
Huân thư trúc bạch

Huân thư trúc bạch

Tướng cần để đổi: SP Hạ Hầu Đôn
Loại kỹ năng: Chỉ huy
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 100%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): Nếu là tướng có binh lực ít nhất trong đội hình của phe ta, tất cả các tướng trong đội hình phe ta sẽ nhận được giảm sát thương 40%.