Logo
Kỳ hoàng chi thuật

Kỳ hoàng chi thuật

Tướng cần để đổi: SP Hoa Đà
Loại kỹ năng: Chỉ huy
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 100%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): Sau khi hồi binh lực cho 1 tướng phe ta (không bao gồm trạng thái hồi phục liên tục), tăng 10% st của tướng đó, kéo dài trong toàn bộ trận đấu (tối đa xếp chồng 4 lần), khi chồng chất đầy, tăng thêm khả năng miễn khống và tỷ lệ chí mạng lên 30% (sau khi tự thay đổi mục tiêu hồi phục, các tướng chưa đạt cấp độ chồng chất đầy sẽ mất toàn bộ hiệu quả đã được thêm).