Logo
Phấn quả kích chúng

Phấn quả kích chúng

Tướng cần để đổi: SP Trương Liêu
Loại kỹ năng: Liên kích
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 10%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): Khi công thường có tỉ lệ gây 150% st võ lực đồng thời gây 150% st võ lực đối với địch đang bị bao vây