Logo
Chiết trùng ngoại ngự

Chiết trùng ngoại ngự

Tướng cần để đổi: SP Ngụy Diên
Loại kỹ năng: Liên kích
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 12%
Phù hợp: Bộ binh
Mô tả (lv10): Khi tấn công thông thường, gây 3 đợt 20% st võ lực cho bản thân, đồng thời gây 120% st võ lực cho toàn bộ địch (sát thương này có 20% tỉ lệ bạo kích).