Logo
Minh cổ tự trị

Minh cổ tự trị

Tướng cần để đổi: Vương Bình
Loại kỹ năng: Chủ động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 25%
Phù hợp: Bộ binh, Cung binh, Thương binh, Kỵ binh
Mô tả (lv10): Chọn ngẫu nhiên 2 tướng phe ta nhận một trong các loại hiệu ứng sau: 40% tỉ lệ bạo kích, 1 tầng ngăn cản (Block), tăng thêm 40% st võ lực kéo dài trong 10s. Hồi 10s