Logo
Thủy đoạn cù long

Thủy đoạn cù long

Tướng cần để đổi: SP Hoàng Cái
Loại kỹ năng: Chỉ huy
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 100%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): Đầu trận, mỗi khi tạo 1 Shield cho đồng đội, đồng thời gây 100% ST Trí lực cho ngẫu nhiên 1 tướng địch