Logo
Quán thủ trứ phần

Quán thủ trứ phần

Tướng cần để đổi: SP Thái Sử Từ
Loại kỹ năng: Chỉ huy
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 100%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): Chọn một tướng phe ta có SPD cao nhất. Nếu là cung thủ, tăng 40% sát thương cho tướng đó và làm tướng đó miễn dịch với hiệu ứng áp sát. Nếu tướng đó không bị tấn công gần, sẽ làm giảm 40% sát thương tướng đó nhận vào.