Logo
Thảo mộc giai binh

Thảo mộc giai binh

Tướng cần để đổi: Ngưu Phụ
Loại kỹ năng: Binh pháp
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 100%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): Nếu 3 tương phe ta có binh chủng khác nhau, thì trong 30s, sát thương mà chủ tướng phe ta nhận từ tướng không bị khắc chế bởi binh chủng sẽ giảm thêm 60%; hai phó tướng phe ta gây thêm 30% st lên loại binh chủng khắc chế và loại binh chủng giống nhau (nếu kích hoạt đòn chí mạng, thần toán, thì hiệu quả tăng sát thương này sẽ được gấp đôi).