Logo
Lâm nguy tề nan

Lâm nguy tề nan

Tướng cần để đổi: Quách Hoài
Loại kỹ năng: Liên kích
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 10%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): Khi tấn công thường, tỉ lệ gây 250% st võ lực lên mục tiêu (sát thương này có thêm 30% tỉ lệ gây ra đòn chí mạng).