Logo
Chế toán vô di

Chế toán vô di

Tướng cần để đổi: SP Tuân Úc
Loại kỹ năng: Chủ động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 40%
Phù hợp: Bộ binh, Cung binh, Thương binh, Kỵ binh
Mô tả (lv10): Gây 140% sát thương trí Độc cho ngẫu nhiên 2 tướng địch, đồng thời giảm 30% sát thương của mục tiêu (nếu mục tiêu đang bị trúng động thì x2 tỉ lệ ~60%) trong 10s. Hồi 10s