Logo
Thâm tư tĩnh lự

Thâm tư tĩnh lự

Tướng cần để đổi: SP Lục Tốn
Loại kỹ năng: Chỉ huy
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 100%
Phù hợp: Bộ binh, Cung binh, Thương binh, Kỵ binh
Mô tả (lv10): Sau khi bị tấn công bởi 3 lần sát thương thuộc tính HỎA (không bao gồm sát thương liên tục và sát thương thường), toàn bộ tướng địch sẽ bị trúng độc lửa (trong 10 giây, không thể xóa; trước khi sử dụng kỹ năng chính hoặc kỹ năng liên kích, chịu sát thương trí tuệ thuộc tính lửa 80%; độc lửa là sát thương liên tục) và bị xóa 2 lượt trạng thái.