Logo
Đạo tố tự cư

Đạo tố tự cư

Tướng cần để đổi: Dương Hỗ
Loại kỹ năng: Chủ động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 40%
Phù hợp: Bộ binh, Cung binh, Thương binh, Kỵ binh
Mô tả (lv10): Gây 4 đoạn 80% ST Trí t.tính Hỏa, mục tiêu phán định độc lập. Hồi 10s