Logo
Hào đạt

Hào đạt

Tướng cần để đổi: SP Tôn Sách
Loại kỹ năng: Liên kích
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 10%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): Khi tấn công thường có xác suất gây 300% ST Võ lực, mục tiêu tấn công sẽ là mục tiêu cuối cùng bị kỹ năng bị động hoặc chỉ huy của các tướng bên ta tấn công. Nếu không có mục tiêu, thì sẽ tự chọn mục tiêu.