Logo
Hạo nguyệt

Hạo nguyệt

Tướng cần để đổi: SP Đại Kiều
Loại kỹ năng: Bị động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 100%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): Khi bị công kích bằng kỹ năng chủ tướng, kỹ năng chủ động, kỹ năng liên kích (không tính sát thương duy trì) có 60% tỉ lệ hồi lính (tỉ lệ 100% theo chỉ số INT).