Logo
Phủ đỉnh nhi xu

Phủ đỉnh nhi xu

Tướng cần để đổi: Hán Hiến Đế
Loại kỹ năng: Chủ động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 50%
Phù hợp: Bộ binh, Cung binh, Thương binh, Kỵ binh
Mô tả (lv10): Tướng phe ta có chỉ số POL cao nhất sẽ bị ngẫu nhiên 1 loại khống chế tuy nhiên giảm 50% dmg cho toàn bộ tướng bên ta trong 10s. Hồi 10s