Logo
Chí hướng không đổi

Chí hướng không đổi

Tướng cần để đổi: Chu Thương
Loại kỹ năng: Chủ động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 50%
Phù hợp: Bộ binh, Cung binh, Thương binh, Kỵ binh
Mô tả (lv10): Hồi binh lực cho chủ tướng (160% theo chỉ số DEF). Hồi 10s