Logo
Biết tiến biết lùi

Biết tiến biết lùi

Tướng cần để đổi: SP Tào Nhân
Loại kỹ năng: Chỉ huy
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 100%
Phù hợp: Bộ binh, Cung binh, Thương binh, Kỵ binh
Mô tả (lv10): Tăng 80 DEF hoặc INT (Nếu DEF cao hơn INT thì tăng DEF, nếu INT cao hơn DEF thì tăng INT) cho toàn bộ tướng phe ta và miễn bạo kích