Logo
Minh thần tự quỷ

Minh thần tự quỷ

Tướng cần để đổi: SP Vu Cát
Loại kỹ năng: Chủ động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 40%
Phù hợp: Bộ binh, Cung binh, Thương binh, Kỵ binh
Mô tả (lv10): Ngẫu nhiên đối với 1 tướng địch giảm 100 DEF trong 10s, đồng thời gây 180% ST Võ lực; Và ngẫu nhiên chọn 1 tướng địch giảm 100 INT trong 10s, cũng gây 180% ST Trí lực. Mỗi mục tiêu công kích độc lập chọn. Hồi 20s