Logo
Quần sách

Quần sách

Tướng cần để đổi: Gia Cát Cẩn
Loại kỹ năng: Chủ động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 40%
Phù hợp: Cung binh
Mô tả (lv10): Giảm 100 INT trong 10s của 2 tướng địch ngẫu nhiên, đồng thời gây 165% ST Trí lực. Hồi 20s