Logo
Ấu Hổ

Ấu Hổ

Tướng cần để đổi: SP Quan Hưng
Loại kỹ năng: Chủ động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 40%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): Ngẫu nhiên giải giáp 1 tướng địch (ưu tiên tướng địch chưa bị giải giáp) trong 10s, đồng thời gây 200% ST Võ lực. Hồi 10s