Logo
Hành Hiếu

Hành Hiếu

Tướng cần để đổi: SP Quan Bình
Loại kỹ năng: Chủ động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 50%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): Tự thân hồi phục nhất định một lượng binh lực (tỉ lệ 150% theo chỉ số DEF, đồng thời vào phút thứ 3, 6, 9 có thể hồi phục lượng lớn binh lực). Hồi 10s