Logo
Phần Hương

Phần Hương

Tướng cần để đổi: SP Điêu Thuyền
Loại kỹ năng: Chỉ huy
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 100%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): Nếu phe ta có ít nhất 2 NỮ tướng, khi bất kì tướng nào phe ta bị khống chế thì toàn bộ tướng giảm 30% dmg nhận vào. Nếu bị một nữa khống chế thì mỗi lần bị tổn thương sẽ có 90% xác suất hồi một lượng lính nhất định (tỉ lệ 80% dựa theo chỉ số INT)