Logo
Khuynh cái

Khuynh cái

Tướng cần để đổi: SP Lỗ Túc
Loại kỹ năng: Chủ động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 40%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): Tăng 30% FIRE dmg cho bản thân cùng 1 tướng ngẫu nhiên phe ta trong 10s, đồng thời chọn ngẫu nhiên 2 tướng địch gây 110% ST Trí t.tính Hỏa, hồi 10s