Logo
Ngật nhiên

Ngật nhiên

Tướng cần để đổi: SP Quan Vũ
Loại kỹ năng: Chủ động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 40%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): Tịnh hóa bản thân, đồng thời đối với ngẫu nhiên 2 tướng địch gây 145% ST Võ lực, hồi 10s