Logo
Nhiếp Dũng

Nhiếp Dũng

Tướng cần để đổi: Cao Lãm
Loại kỹ năng: Chủ động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 35%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): Gây 140% ST Võ lực cho tất cả tướng địch, Nếu mục tiêu đang bị câm lặng (silenced) hoặc giải giáp (disarm), hoặc kiệt sức (exhausted) lượng dmg sẽ tăng thêm 50%, hồi 20s