Logo
Phát Thỉ

Phát Thỉ

Tướng cần để đổi: Lã Linh Khởi
Loại kỹ năng: Chủ động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 40%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): Giảm 100 DEF cho 1 tướng địch ngẫu nhiên trong 10s và gây 190% ST Võ lực, hồi 20s