Logo
Phạm sách

Phạm sách

Tướng cần để đổi: Tư Mã Huy
Loại kỹ năng: Chủ động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 20%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): Chọn 1 tướng ngẫu nhiên phe ta và kích hoạt kỹ năng chủ động (ngay cả skill hồi 20s), hồi 10s