Logo
Phạt doanh

Phạt doanh

Tướng cần để đổi: Luyện Sư
Loại kỹ năng: Chủ động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 40%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): Gây 140% ST Trí lực cho 2 tướng địch khác giới tính, và hồi lính 140% theo chỉ số INT cho 2 tướng cùng giới của phe ta, hồi 20s