Logo
Tiệp túc

Tiệp túc

Tướng cần để đổi: Trương Yến
Loại kỹ năng: Bị động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 100%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): gây 75% ST Võ lực cho mỗi hiệu ứng tốt đã mất đi (hết thời gian hoặc được làm mới loại trừ bị giải trừ) cho 1 tướng địch, có thể kích hoạt tối đa 4 lần mỗi 10s