Logo
Xao sơn chấn hổ

Xao sơn chấn hổ

Tướng cần để đổi: SP Vân Lộ
Loại kỹ năng: Liên kích
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 10%
Phù hợp: Kỵ binh
Mô tả (lv10): Khi tấn công thường có tỉ lệ gây 125% ST Võ lực, và giảm 10% nhận ST Võ lực suốt trận đánh